Notities naar aanleiding van ‘De vele lichamen die we zijn’

Herakleitos

 • Beschreef als eerste dat hij zichzelf zocht waarmee hij begrip van zelfverwerkelijking introduceert

Parmenides

 • De oerstof van de werkelijkheid is de verschijningsvorm van het zijn waarmee het wezen van zijn kenbaar wordt
 • Geldt als eerste beschrijver van de ontologie of zijnsleer

Plato

 • Het lichaam is als een kerker voor de ziel waaraan het vastgenageld is
 • Het lichaam beweegt en is dus levend maar levend zijn is een geest hebben
 • Behalve dat het lichaam gezien wordt als een soort graf is het ook een middel voor de geest om zijn functie te kunnen uitoefenen
 • Het lichaam is een obstakel in een zoektocht naar waarheid
 • Sluimerende kennis afkomstig uit een eerder bestaan bevindt zich als ideeën in de ziel die voortgestuwd worden door de bewegende kracht eros in de richting van het goddelijke
 • Heeft een zeker misprijzen voor het sensibele

Aristoteles

 • Emoties zijn passief omdat we vanuit de werkelijkheid kunnen worden aangeraakt
 • Emoties leiden tot ondoordachte acties
 • De mens is wezenlijk gevoelig omdat het van vlees en bloed is
 • Het gevoel steekt diep in het vlees van de mens
 • Gevoelens zijn geen uitingen van een zielstoestand maar zijn lichamelijk
 • Gedachtegang wordt onderschreven door onder andere de Stoïcijnen, Spinoza en Hume

Plotinos

 • Een individu kan in extase waarmee het overgaat in een transcenderende eenheid
 • Een extase zou makkelijk te bereiken zijn in een zoektocht naar het hoogste principe van het Ene

Thomas van Aquino

 • Het lichaam en de ziel zijn samen één en vormen de mens
 • Deze natuurlijke werkelijkheid geldt als eerbied voor de schepping

René Descartes

 • Lichaam en geest zijn gescheiden (dualisme) waarmee de weg vrijkomt voor ideeën over de mechanisering van het lichaam
 • Het lichaam ziet Descartes als een vorm van uitgebreidheid die bestaat naast de gedachte die geen uitgebreidheid behelst
 • De mens is uitgenodigd meester te zijn over de natuur
 • Lichamelijke ziekte moet genezen in plaats van betekenis krijgen
 • Het lichaam staat niet onder voogdij van God maar de geest wel
 • Zijn ideeën kunnen worden gezien als een re-actualisatie van de gedachtenwereld van Plato
 • Door zijn invloed startten er beschrijvingen van het menselijk lichaam om het lichaam te leren kennen
 • Het idee van het lichaam als een machine beheerst de hedendaagse wetenschap en techniek

Benedictus de Spinoza

 • Lichaam en geest zijn verschijningsvormen van dezelfde oorsprong die parallel aan elkaar verlopen
 • Alles wat bestaat, dus ook het lichaam en de geest, is van goddelijke aard (‘metafysisch pantheïsme’)

Gottfried Wilhelm Leibniz

 • Het lichaam is een integrale machinerie
 • In de machinerie stuwt het ene het andere voort
 • Natuurlijke machines zijn nog altijd machines tot in de kleinste onderdelen ervan
Bernard Sabbe, Luc Braeckmans, ‘De vele lichamen die we zijn – Medisch-wijsgerige verkenningen’, Gompel&Svacina, Oud-Turnhout / ‘s Hertogenbosch, 2020

Immanuel Kant

 • Het kennen door de mens wordt ontleend aan de lichamelijke waarneming van objecten
 • Het lichaam wordt de zetel van de ervaring
 • De zintuiglijke waarneming zorgt directe betrokkenheid op het object
 • Het object is wel gerelateerd aan de vorm van de zintuigelijkheid en daardoor kan het niet verschijnen zoals het object is
 • Het subject is grondlegger van zichzelf en constitutief voor objectiviteit

Friedrich Nietzsche

 • Het lichaam is een taal
 • Veel filosofen in de Griekse oudheid behandelen het lichaam onrechtvaardig
 • De rede verstoort zintuiglijke waarnemingen
 • Pleidooi voor diepgaand onderzoek naar het lichaam
 • Het lichaam wordt gekarakteriseerd door ‘ontmoedigende’ complexiteit omdat het een uitdrukking is van strijd en gevecht
 • De geest wordt aangetrokken tot eenvoud en simplisme
 • Elke gedachte heeft een sensibele herkomst
 • Onder elke gedachte gaat een dove affectiviteit schuil die als het ware onder het bewustzijn verloopt

Henri Bergson

 • Het lichamelijke geheugen leidt, zoals bij lopen, tot actie in het nu
 • Het lichaamsgeheugen speelt het verleden opnieuw maar stelt het niet aanwezig
 • (Dans-)beweging moet worden herhaald zodat het lichaam de beweging kan ontleden waarna die met andere bewegingen weer kan worden samengesteld

Jean-Paul Sartre

 • Bij ziekte treedt vervreemding tot het eigen lichaam op
 • Daarbij verandert de vertrouwdheid tot het lichaam in wantrouwen
 • Grotere afstand door vervreemding maakt de vertrouwde plek van het lichaam tot een onbekende plek
 • Zo installeert ziekte een fundamentele onzekerheid van een mens ten aanzien van zichzelf

Emmanuel Levinas

 • De verschijning van de ander roept mij op tot ethisch gedrag
 • De aanwezigheid van de ander, de ‘alteriteit’, roept oneindigheid op
 • Ontmoeting houdt transcendentie in waarbij iets ons overschrijdt en aan ons als het ware ontsnapt
 • In het genot ontstaat de zintuiglijkheid (en dus niet bij het kennen)
 • Het subject ontstaat door een contractie in de ervaring van genot waarmee het ik in het leven komt
 • Subject en lichaam zijn één en ontvangen genietend de inhoud van het leven
 • Erotiek houdt een uitzinnige transcendentie in

Maurice Merleau-Ponty

 • De mens is een waarnemend subject en is een samenstelling van lichaam en geest
 • De werkelijkheid wordt zicht- en tastbaar door aanwezigheid van de zoekende en tastende mens
 • Het lichaam is in staat tot sensibiliteit waarin het lichaam voelt en wordt gevoeld en als het ware sensatie de sensatie lokaliseert
 • Het voelen heeft een lichaam en daarmee is het lichaam van de wereld
 • De lichamelijke ervaring van de mens is als de werking van de tast
 • Het lichaam is te onderscheiden een objectieve exterioriteit en gelijktijdig met een subjectiviteit (‘ik-heid’)
 • De intentie om te handelen wordt een onmiddellijke beweging waarmee het onderscheid tussen subject en object verwarrend wordt
 • Het lichaam is wat een subject het meest eigen is maar ook is het lichaam dat wat een subject niet eigen is
 • Lichamelijk bewustzijn heeft te maken met een eigen overschrijding naar de wereld toe.
 • Dit lichamelijke bewustzijn is een resultaat van een proces van incarnatie
 • Het lichaam is als een mediator van de wereld die bepalend is voor het (geïncarneerde) bewustzijn
 • Geïncarneerd bewustzijn bezit zichzelf niet maar kan ook niet aan zichzelf ontsnappen

Michel Foucault

 • Het lichaam is onderworpen aan disciplinering door sociale regulering
 • menswetenschappen bepalen immers de samenleving en dus de mogelijkheden waar andere alternatieven worden vernietigd
 • Disciplinaire technieken, zoals waarschuwingen en straffen, zorgen ervoor dat het ongehoorzame lichaam wordt gepijnigd
 • Disciplinering gebeurt vooral op een afgebakende plaats bijvoorbeeld in het kantoor of de gevangenis.
 • Het gebruik van disciplinaire technieken hebben te maken met beheersing en nut

Martha Nussbaum

 • Emoties zijn oordelen omdat we verschijnselen kunnen verwerpen of accepteren
 • Er is ook een mogelijkheid tot niet-oordelen dat geen emotie oproept
 • Emoties gaan altijd over iets dat te maken heeft met een object van buiten (‘external goods’)
 • Emoties hebben een intentie: er bestaat een oproep er iets mee te doen
 • Emoties overvallen de mens
 • Emoties zijn lichamelijk maar dit betekent niet dat daarmee de intelligentie en de cognitieve inhoud ervan verloren gaan

Literatuur

Bernard Sabbe, Luc Braeckmans, ‘De vele lichamen die we zijn – Medisch-wijsgerige verkenningen’, Gompel&Svacina, Oud-Turnhout / ‘s Hertogenbosch, 2020

Bijdrage Kennisweb

Leander Tijdhof