Notities op basis van ‘Inleiding tot het denken van Schweitzer’ (Albert Schweitzer)

De wereld:

 • is onverklaarbaar geheimzinnig
 • is vol leed
 • verkeert in de optiek van Schweitzer in een geestelijk verval
 • nodigt uit tot wijsgerig denken aan de hand van de ethische wereld- en levensaanvaarding van eerbied voor het leven
 • heeft een ‘werkelijke waarheid’: de eenvoud
 • bepaalt bewustzijn van de mens door een intuïtief gevonden waarheid waaruit een grondfeit volgt: ‘ik ben leven dat leven wil temidden van leven dat leven wil’
 • wordt in geestelijk opzicht uiteindelijk gemaakt door de wereldbeschouwing waarvan de cultuur een gevolg is
 • kent pas welvaart als ethische idealen hoog gehouden worden
Prof. Dr. C.J. Bleeker, ‘Inleiding tot het denken van Schweitzer’, Uitgeverij Born N.V., Assen, 1953

De cultuur:

 • houdt volgens Schweitzer ethische vervolmaking van zowel de enkeling als van de samenleving in
 • wordt gekenmerkt door een vooruitgangsgeloof dat het ethische element als hoogste waarde heeft

Het leven:

 • van mij is het leven van de ander
 • is vatbaar voor ontwikkeling en kan dus worden gebracht tot de hoogste waarde

De ethiek:

 • wordt bepaald door een heiligheid tot al wat leeft
 • is waarin onze eenwording met de oneindigheid van leven betiteld wordt als ethische mystiek die uit een logisch denken ontstaat

Bijdrage:

Leander Tijdhof